จดทะเบียนสมรส ใช้อะไรบ้าง เวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุด 2022

จดทะเบียนสมรส ใช้อะไรบ้าง ฉบับอัพเดท 2022
จดทะเบียนสมรส ใช้อะไรบ้าง ฉบับอัพเดท 2022

จดทะเบียนสมรส ไม่ง่ายอย่างที่คิด จะเดินจูงมือสองคนไปอำเภอตัวเปล่าไม่ได้นะ มาดูกันว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง มีค่าธรรมเนียมไหม จดแล้วต้องทำการเปลี่ยนเอกสารอะไรบ้าง และข้อควรรู้ต่างๆเราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว มาดูกันเลย

คุณสมบัติของผู้ที่จดทะเบียนสมรส

 • ผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเอง

 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอมด้วย หากผู้ปกครองไม่ได้มาด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมมาด้วย

 • ผู้ที่อายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสกันเท่านั้น

 • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ

 • จะต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด และจะต้องไม่เป็นพี่น้องที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวกัน

 • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่เป็นคู่สมรสของคนอื่น

 • ผู้ที่รับบุตรบุญธรรมไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกับบุตรบุญธรรมของตัวเองได้

จดทะเบียนสมรส  ใช้อะไรบ้าง 1

กรณีที่ฝ่ายหญิงมีการหย่าร้าง ต้องการจะจดทะเบียนใหม่ สามารถจดได้หลังหย่าร้างกันแล้ว 310 วัน หรือสามารถจดทะเบียนใหม่ได้ทันทีก็ต่อเมื่อ

 • คลอดบุตรแล้วในระหว่าง 310 วัน

 • จดทะเบียนกับสามีคนเดิมที่เพิ่งหย่าร้างไป

 • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

 • มีคำสั่งศาลอนุญาตให้สมรสใหม่ได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

กรณีจดทะเบียนสมรสครั้งแรก

 • บัตรประจำตัวประชาชนของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้

 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้าน

 • พยาน 2 คนที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เตรียมบัตรประชาชนมาด้วย

 • แบบฟอร์ม คร. 1 หรือคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว สามารถขอได้ที่เขตแล้วกรอกข้อมูลตรงนั้นได้เลย

กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยแต่งงานมาก่อน ให้เตรียมเอกสารนี้เพิ่ม

 • หลักฐานการหย่าร้าง

 • ใบสูติบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร หากคลอดบุตรก่อนจะมา จดทะเบียนสมรส

 • กรณีคู่สมรสคนเก่าตายจะต้องมีใบมรณะบัตรมาด้วย

กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ให้เตรียมเอกสารนี้เพิ่ม

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 • เอกสารรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น พร้อมคำแปลและรับรองว่าคำแปลถูกต้อง

จดทะเบียนสมรส  ใช้อะไรบ้าง 2

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

 • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • ผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมรสให้จะสอบถามข้อมูลทั่วไปของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

 • ผู้ที่ทำการจดทะเบียนจะสอบถามการยินยอมในการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคำนำหน้าของฝ่ายหญิง

 • ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเซ็นเอกสารพร้อมกับพยาน 2 คน

 • รับหลักฐานหรือใบทะเบียนสมรสได้เลย

ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส

 • ทั้งสามีและภรรยาจะต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

 • ฝ่ายหญิงจะมีสิทธิ์ในการใช้นามสกุลของฝ่ายชาย หรือจะไม่ใช้ก็ได้

 • หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ มีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรสได้

 • มีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส หรือที่เรียกว่าสินสมรสร่วมกัน

 • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรส เมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิตก่อน

 • มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการหรือผู้จ้าง เช่น บำเหน็จตกทอด เงินสงเคราะห์บุตร สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

 • สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากผู้ที่ทำให้คู่สมรสเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้

 • หากคู่สมรสมีชู้สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

 • บุตรสามารถรับมรดกจากผู้เป็นพ่อได้ สามารถใช้นามสกุลพ่อได้ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • ได้รับการลดหย่อนค่าภาษี

 • หากสามีภรรยามีความผิดระหว่างกัน ผู้ที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

จดทะเบียนสมรส  ใช้อะไรบ้าง 3

สถานที่และช่วงเวลาในการจดทะเบียนสมรส

 • สำนักงานทะเบียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เปิดทำการเวลา 8:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • สำนักงานอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เปิดทำการเวลา 8:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หากต้องการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่จะต้องติดต่อที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของแต่ละจังหวัดล่วงหน้าก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วัน มีค่าธรรมเนียม 200 บาท

เอกสารที่ต้องแก้ไขหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว

เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว หากฝ่ายหญิงต้องการที่จะเปลี่ยนคำนำหน้า หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องแก้ไขเอกสารเหล่านี้ด้วย

 • บัตรประชาชน

 • ใบขับขี่

 • หนังสือเดินทาง

 • วีซ่า

 • บัญชีธนาคารบัตรเครดิต

 • ประกันสังคมประกันสุขภาพ

การจดทะเบียนสมรส เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้กับสามีภรรยาที่บ่งบอกว่าทั้งคู่แต่งงานมีเจ้าของแล้ว หากคู่รักคู่ไหนที่มีแพลนจะแต่งงาน หรือจะจดทะเบียน อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม เมื่อไปถึงแล้วจะได้ไม่เสียเวลาและเสียฤกษ์ค่ะ

อ่านบทความ แหวนแต่งงานคู่ ราคาไม่เกิน 20,000 สวยเกินราคา เหมาะกับทุกคู่

เครดิตภาพจาก www.canva.com ManitaWedding, PraewWedding

CLICK MORE TAGS

recent posts

Table of Contents