จดทะเบียนสมรส ใช้อะไรบ้าง เวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุด 2022

จดทะเบียนสมรส ใช้อะไรบ้าง ฉบับอัพเดท 2022
จดทะเบียนสมรส ใช้อะไรบ้าง ฉบับอัพเดท 2022

จดทะเบียนสมรส ไม่ง่ายอย่างที่คิด จะเดินจูงมือสองคนไปอำเภอตัวเปล่าไม่ได้นะ มาดูกันว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้าง มีค่าธรรมเนียมไหม จดแล้วต้องทำการเปลี่ยนเอกสารอะไรบ้าง และข้อควรรู้ต่างๆเราได้รวบรวมไว้ให้แล้ว มาดูกันเลย

คุณสมบัติของผู้ที่จดทะเบียนสมรส

 • ผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ สามารถจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเอง

 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอมด้วย หากผู้ปกครองไม่ได้มาด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมมาด้วย

 • ผู้ที่อายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสกันเท่านั้น

 • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ

 • จะต้องไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด และจะต้องไม่เป็นพี่น้องที่มีพ่อหรือแม่คนเดียวกัน

 • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่เป็นคู่สมรสของคนอื่น

 • ผู้ที่รับบุตรบุญธรรมไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกับบุตรบุญธรรมของตัวเองได้

จดทะเบียนสมรส  ใช้อะไรบ้าง 1

กรณีที่ฝ่ายหญิงมีการหย่าร้าง ต้องการจะจดทะเบียนใหม่ สามารถจดได้หลังหย่าร้างกันแล้ว 310 วัน หรือสามารถจดทะเบียนใหม่ได้ทันทีก็ต่อเมื่อ

 • คลอดบุตรแล้วในระหว่าง 310 วัน

 • จดทะเบียนกับสามีคนเดิมที่เพิ่งหย่าร้างไป

 • มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

 • มีคำสั่งศาลอนุญาตให้สมรสใหม่ได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

กรณีจดทะเบียนสมรสครั้งแรก

 • บัตรประจำตัวประชาชนของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้

 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาทะเบียนบ้าน

 • พยาน 2 คนที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เตรียมบัตรประชาชนมาด้วย

 • แบบฟอร์ม คร. 1 หรือคำร้องขอจดทะเบียนและบันทึกทะเบียนครอบครัว สามารถขอได้ที่เขตแล้วกรอกข้อมูลตรงนั้นได้เลย

กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยแต่งงานมาก่อน ให้เตรียมเอกสารนี้เพิ่ม

 • หลักฐานการหย่าร้าง

 • ใบสูติบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร หากคลอดบุตรก่อนจะมา จดทะเบียนสมรส

 • กรณีคู่สมรสคนเก่าตายจะต้องมีใบมรณะบัตรมาด้วย

กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ให้เตรียมเอกสารนี้เพิ่ม

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

 • เอกสารรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูต หรือสถานกงสุล หรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น พร้อมคำแปลและรับรองว่าคำแปลถูกต้อง

จดทะเบียนสมรส  ใช้อะไรบ้าง 2

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

 • ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

 • ผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมรสให้จะสอบถามข้อมูลทั่วไปของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

 • ผู้ที่ทำการจดทะเบียนจะสอบถามการยินยอมในการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคำนำหน้าของฝ่ายหญิง

 • ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเซ็นเอกสารพร้อมกับพยาน 2 คน

 • รับหลักฐานหรือใบทะเบียนสมรสได้เลย

ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส

 • ทั้งสามีและภรรยาจะต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน

 • ฝ่ายหญิงจะมีสิทธิ์ในการใช้นามสกุลของฝ่ายชาย หรือจะไม่ใช้ก็ได้

 • หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ มีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรสได้

 • มีสิทธิ์จัดการทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส หรือที่เรียกว่าสินสมรสร่วมกัน

 • ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์รับมรดกของคู่สมรส เมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิตก่อน

 • มีสิทธิ์รับเงินจากทางราชการหรือผู้จ้าง เช่น บำเหน็จตกทอด เงินสงเคราะห์บุตร สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

 • สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยจากผู้ที่ทำให้คู่สมรสเสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้

 • หากคู่สมรสมีชู้สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

 • บุตรสามารถรับมรดกจากผู้เป็นพ่อได้ สามารถใช้นามสกุลพ่อได้ เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

 • ได้รับการลดหย่อนค่าภาษี

 • หากสามีภรรยามีความผิดระหว่างกัน ผู้ที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษตามกฎหมาย

จดทะเบียนสมรส  ใช้อะไรบ้าง 3

สถานที่และช่วงเวลาในการจดทะเบียนสมรส

 • สำนักงานทะเบียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เปิดทำการเวลา 8:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

 • สำนักงานอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ เปิดทำการเวลา 8:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

หากต้องการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่จะต้องติดต่อที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของแต่ละจังหวัดล่วงหน้าก่อนวันงานอย่างน้อย 7 วัน มีค่าธรรมเนียม 200 บาท

เอกสารที่ต้องแก้ไขหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว

เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว หากฝ่ายหญิงต้องการที่จะเปลี่ยนคำนำหน้า หรือเปลี่ยนนามสกุล จะต้องแก้ไขเอกสารเหล่านี้ด้วย

 • บัตรประชาชน

 • ใบขับขี่

 • หนังสือเดินทาง

 • วีซ่า

 • บัญชีธนาคารบัตรเครดิต

 • ประกันสังคมประกันสุขภาพ

การจดทะเบียนสมรส เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้กับสามีภรรยาที่บ่งบอกว่าทั้งคู่แต่งงานมีเจ้าของแล้ว หากคู่รักคู่ไหนที่มีแพลนจะแต่งงาน หรือจะจดทะเบียน อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม เมื่อไปถึงแล้วจะได้ไม่เสียเวลาและเสียฤกษ์ค่ะ

อ่านบทความ แหวนแต่งงานคู่ ราคาไม่เกิน 20,000 สวยเกินราคา เหมาะกับทุกคู่

เครดิตภาพจาก www.canva.com ManitaWedding, PraewWedding

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

สล็อตเว็บใหญ่ เว็บตรง

CLICK MORE TAGS
การ์ดแต่งงาน (2) ของชำร่วย (2) ของชำร่วย​งานแต่ง (2) ขอแต่งงาน (1) คำอวยพรงานแต่ง (3) จดทะเบียนสมรส (4) จัดงานแต่ง (1) จัดงานแต่งราคาประหยัด (1) ชุดงานหมั้น (2) ชุดราตรียาว (2) ชุดเจ้าบ่าว (2) ชุดเจ้าสาว (6) ชุดเจ้าสาวแนะนำ2022 (1) ชุดเดรสไปงานแต่ง (4) ชุดเพื่อนเจ้าบ่าว (3) ชุดเพื่อนเจ้าสาว (3) ชุดแต่งงาน (4) ต่างหูเจ้าสาว (2) ถ่ายพรีเวดดิ้ง (2) ทรงผมเจ้าสาว (4) ทรงผมเพื่อนเจ้าสาว (2) พรีเว้ดดิ้ง (3) รองเท้าเจ้าสาว (2) ร้านถ่ายพรีเวดดิ้ง (2) วิธีขอแต่งงาน (1) สถานที่จัดงานแต่ง (9) สถานที่จัดงานแต่งงาน (6) สินสอด (2) ฮันนีมูน (2) เครื่องประดับเจ้าสาว (2) เคล็ดลับงานแต่ง (59) เค้กแต่งงาน (2) เจ้าบ่าวเจ้าสาว (43) แคปชั่นงานแต่ง (2) แคปชั่นอวยพรงานแต่ง (4) แต่งหน้าเจ้าสาว (3) แฟชั่นงานแต่ง (38) แหวนหมั้น (2) แหวนแต่งงาน (16) แหวนแต่งงานคู่ (2) แหวนแต่งงานผู้ชาย (2) แหวนแต่งงานผู้หญิง (2) แหวนแต่งงานราคาไม่เกิน100k (1) แหวนแต่งงานสวยๆ (1) ไอเดียชุดเจ้าสาว (1)

recent posts

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

Table of Contents